อนุมัติแล้ว ใครได้ 7,500 เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่ างติดตามและต้ องบอกว่า หลังสถาณ การณ์ รอบที่ผ่านมา ได้รับผลกระท บกันมากจริงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอก ชนหรือเชิงพาณิชย์ไม่เว้นแม้กระทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษา

เพร าะ  ไม่ว่าจะเป็นค่า อาหารค่าเดินทาง ค่าเทอม ต้องใช้ค่าใช้จ่า ยหมดโดยตรง หลัง จากสถาณก ารรอบ 2 บางบริษัทบางกิจ การ ถึงขาดปิ ดลง ทำให้นักศึกษาจบใ หม่หางานทำกันย าก ส์ลำบาก ตรงนี้ รัฐบาลจึงได้มีม าตรการช่วยเหลือขึ้น

ล่าสึด ผู้จบการศึกษ าใหม่มีเฮ กระทร วงแรงงาน ปลดล็อกคุณส มบัติ/เงื่อ นไขโครงการ Co Payment ใหม่

ข ยายเวลาอุดห นุนค่าจ้าง 50% ถึง 31 ธ.ค. 64 เพื่อช่วยเหลือและส่ งเสริมการจ้างงานใหม่ให้กับผู้จบกา รศึกษาใหม่ นายจ้าง/สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องตัวสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นายสุ ชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง แรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี เห็นความสำคัญของ ปัญหาการว่างงานในผู้จบ การศึกษ าใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะใ นช่วงสถานกา รณ์c v-1 9 แ ละครม.ได้อนุ มัติเห็นชอ บการปรั บปรุงคุณสม บัติและเงื่อนไ ขการเข้าร่วมโครงการส่งเ สริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใ หม่ โดยภาครั ฐและเอกชน (Co-payment) เพื่อให้นักศึกษาจ บใหม่มีโอก าสได้งานทำ แ ละนายจ้าง/สถานประ กอบการเกิดสภาพ คล่องในการดำเนิ นธุ รกิจ ดังนี้

1. คุณ สมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุไม่ เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25  ปี ต้องจบก ารศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการ ศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประ กันสังคม ห ากเป็นไปตา มเงื่ อนไขดังกล่าว สามาร ถร่วมโครง การฯ ได้

2. เงื่อนไขสำหรับนา ยจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกล งการจ้างงานระหว่ างนายจ้างกับลูกจ้า ง แต่ต้องไม่ต่ำกว่ าอัตราค่าจ้างขั้น ต่ำของจังหวัด ตามประกา ศคณะก รรมการค่าจ้าง โดยรั ฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อค นต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง

ทั้งนี้รั ฐจะจ่ายเงินอุดห นุนเป็นไปตาม วุฒิการศึกษา ได้แก่

-ปริญญ าตรี ไม่เกิน 7,500 บาท

-ป ระกาศนียบัตรวิชาชี พ ชั้ นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท

-ประ กาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700

-และมัธยมศึ กษาตอนปลา ย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

3. ปรับระยะเวลาการ ดำเ นินโครงกา ร ให้ขยายระยะเว ลาร่วมโครงการฯ ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรั ฐบาลอุดหนุนค่าจ้างแก่ลูกจ้า งเป็นระยะเวลา ไ ม่เกิน12 เดือน ต่อ 1 คน ตล อดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564) กรณีจ้างหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 จะได้รับการอุด หนุนตามระยะเวลาที่จ้า งแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ขอ งโครงการส่งเสริมการจ้างงา นใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดย ภาครัฐและเอกชน (Co payment) เพื่อให้เกิดการจ้า งงานใหม่ แก้ไขปัญหาการว่างงา นจากผลทบกระทบ และเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ภาครัฐอุดหนุนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ให้แก่ลู กจ้าง จำนวน 260,000 อัตรา ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้กับนายจ้าง/สถานปร ะกอบการที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ

ซึ่ง อยู่ในระบบประกันสังคม และต้องไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้ ยละ 15 นับจากวันที่ได้รับก ารอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จนตลอดระยะเวลาที่ร่ วมโครงการ ฯ เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดสภาพคล่องในกา รดำเนินธุรกิจ และผู้จบการศึกษาใหม่ได้เข้าสู่ ตลาดแรงงานมีงานทำ มีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง

โดยได้รับประสบการณ์ในการทำงาน สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโ ครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่ .com และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้ องการตรว จสอบคว ามคืบหน้าก ารอนุมัติเข้าร่วมโค รงก ารฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเท พมหาน ครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดห างานจั งหวัด

ที่ระบุเป็น สถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้ องการความช่วยเหลือเรื่องกา รรับ-จ่ายเงินค่าจ้า ง สามารถสอบถามร ายละ เอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทร วงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน