เตือ น ด่วน โครงกา ร เราชน ะ ม33 เรารักกั น รีบเช็กยอ ด คงเหลือใน เ ป๋าตัง

เนื่องด้ว ย สถานกา รณ์ CV-19 ที่เกิดขึ้นในไทยตอ น นี้ส่งผลให้คนจำนวนมา กได้รับผ ล กระทบอย่างหนั ก ด้านรายได้ ประช า ชนที่เดือ ด ร้อนจึงได้ออกมาขอความช่ว ย เหลือจากทางรัฐช่วยแก้ไข ปั ญ หาดังกล่าว

ซึ่งทางรัฐเองก็ไม่นิ่งนอ น ใจ เสนอมาตรกา ร เยียวย า ให้ประช า ชนทุกกลุ่มที่เดือ ด ร้อน ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบช่ว ย เหลือประช  าชนจากกา ร แพ ร่ กระจายของ CV-19 ระลอก 3 ด้วยการออกมาตรกา ร เราชนะ และ ม33เรารักกัน โดยสามาร ถ แ ยกได้ ดังนี้

1) ประช า ชนกลุ่มผู้ถือบัต ร สวัสดิกา ร แห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคนได้มีการใช้จ่า ย ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภ า พันธ์ 2564 เป็นต้นมา

2) ประช า ชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐา น ข้อมูลของแอป พ ลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงกา ร เราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประช า ชนทั่วไปที่ลงทะเบีย น ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคั ด กรองคุ ณ สมบัติแล้วจำนวน 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ า ยวงเงิ น สิทธิ์สะสมตั้งแต่วั น ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

3) ประช า ชนกลุ่มผู้ที่ต้องการควา ม ช่ว ย เหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคั ด กรองคุ ณ สมบัติแล้ว จำนวน 2.4ล้านคน มียอดใช้จ่า ย วงเงิ น สิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีน า คม 2564 เป็นต้นมา โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงกา ร เราชนะที่ใช้จ่า ย จนครบวงเงิ น สิทธิ์แล้วบางส่วน

โครงกา ร เราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุน า ยน 2564 ขอให้ประช า ชนที่ยังมีวงเงิ น สิทธิ์เหลือสำร วจ วงเงิ น สิทธิ์คงเหลื อ ของท่านและวางแผนใช้จ่า ย ให้แล้วเสร็จภายในระยะ เ วลาที่กำหนด

เช่นเดียวกับโครงกา ร ม33เรารักกัน ที่เมื่อวันที่ 31 พฤษภ า คมที่ผ่านมา ได้โอนเงิ น ง วดสุดท้ายเข้าแอป พ ลิเคชัน เป๋าตัง จำนวน 1,000 บา ท เรียบร้อยแล้ ว ให้กับประช า ชนผู้มีสิทธิ์ที่อยู่ในระบบประกั น สังคม มาตรา 33 ซึ่งถือว่าคร บ ตามจำนวนแล้ ว 2,000 บาท

จากการแบ่งจ่า ย เป็น 2 งว ด งว ดละ 1,000 บาท โดยโอนง วดแรกให้ผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่ 24 พฤษภ า คม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดัง ก ล่าว สามารถสะสมยอ ด ใช้จ่า ยได้ถึง วันที่ 30 มิถุน า ยน 2564