เปิดราคาทอ ง ล่าสุ ด วันที่ 24 มิถุนา ยน 2564

หลังจากปรั บ ตัวขึ้นติดต่อมา 3 วัน ล่าสุดราคา ทอ ง คำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ก็ปรั บ ลดลงเล็กน้อยแล้ว เมื่อเทียบกับการปร ะ กาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้า ย ของวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่มีการปรั บ ราคา ทอ ง ขึ้นทั้ง 3 รอบ รวมปรั บ ขึ้นทั้งหมด 150 บา ท ในขณะที่ราคาทอ ง ล่าสุดวันนี้ ปร ะ กาศราคาครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น. มีการปรั บ ลดลง 50 บาท

ราคาทอ ง ล่าสุดวันนี้

วันที่ 24 มิถุน า ยน 2564

ราคาซื้อขายทอ ง คำในปร ะ เทศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนา ยน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคาทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,350

รับซื้อบา ท ละ 26,272.28

ร่ วงลงแล้ ว

ราคาทอ ง แท่ง ขายออกบา ท ละ 26,850

รับซื้อบา ท ละ 26,750

ราคาซื้อขายทอ ง คำในปร ะ เทศชนิด 96.5% วันพุธที่ 23 มิถุนา ยน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย)

ราคาทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,400

รับซื้อบา ท ละ 26,317.76

ราคาทอ ง แท่ง ขายออกบา ท ละ 26,900

รับซื้อบา ท ละ 26,800