เช็กเลย เกิน 35.8ล้านคน การใช้สิทธิมาตรการรัฐ

สำหรับช่วงนี้หลายคนไ ด้รับผลกระ ทบด้าน C19 เกือบทั้งประเทศทั้งนี้ ไม่ว่า จะเป็นในเรื่องค่ าใช้จ่ายต่างๆ ถึงตรงนี้ต้องบอกว่า กระท บเหมือนๆกันหมดจริงๆ

ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเหลือหล ายมาตรการ และที่กำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่ในตอ นนี้นั้นคือ คนละครึ่ง 3 นั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 24 ก.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการ  ของ CV-19 (ศบศ.) กล่าวว่า

จากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวย าและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มกำลังซื้ อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ และโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเศษ ที่เปิดให้ประชาชนใช้สิ ทธิล่าสุดไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยติดตามประเมินโครงการเป็นระยะ

พบว่า ประชาช นทยอยจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งอย่างคึกคัก แต่การใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยัไม่เป็นไปตามเป้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การของ CV-19 ในปัจจุบัน และเร่งให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามเป้าหม ายของโครงการ คือ

 

1.ขยายระยะเวลาการซื้อสินค้าหรือบริการที่จะได้รับ e-Voucher จากเดิมถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2564

2.เพิ่มวงเงินการใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher จากเดิม 5,000 บาท เป็นสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน โดยยังจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

3.ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จากเดิม 4 ล้านสิทธิ์ เป็น 1.4 ล้านสิทธิ์ โดยกรอบวงเงินโครงการ ฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวต่อว่า หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจออกไป มีเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศ ใช้จ่ายผ่านโครงการอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ขณะนี้ยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม รวม 35.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม 41,847.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 22 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 38,569.4 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 19,508.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 19,061.4 ล้านบาท

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 54,007 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 544 ล้านบาท

3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิ ทธิสะสม 13 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,584.4 ล้านบาท และ 4.โครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิท ธิสะสม 759,155 คน ยอดใช้จ่ ายสะสม 150 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวอีกว่า ขณะนี้กระทรวงการคลั งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการพัฒนาระบบกลาง เ พื่อให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถเชื่ อมต่อกับระบบของโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

เพื่อประชาชนจะสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ในการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ได้รวดเร็ว สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน CV-19 ส่วนยอ ดการลงทะเบียนล่าสุดของวันที่ 23 ก.ค.2564 โครงการคนล ะครึ่งมีการลงท ะเบียนแล้ว 29.77 ล้านคน เหลืออีก 1.23 ล้า นคน จะครบ 31 ล้านคน

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ปรับลดเหลือ 1.4 ล้านสิทธิ ขณะนี้เหลืออีก 940,668 สิทธิ โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน และจะดำเนินการเยียวยาคว บคู่ไปกับการดำเ นินการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้ออย่างเต็ มที่