กระทรวงแรง ให้ยืม สูงสุด 1,000,000ดอกเบี้ย 0%

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซเชียลต่างติ  ดตาม แล ะต้องบอกว่า ในช่วงเวลาแบบนี้ ได้รับผลกระท บกันม ากจริง หลายคนหลายๆหน่วยงาน เรียกได้ว่า รับผลกระท บกันทั่วหน้า ซึ่ง ในส่วนของหลังจา กสถาณกา รณ์รอบ 2 มานั้น

ทางรัฐบาลได้มีการ ออ กมาตรการช่ วยเหลือหลาย สำหรับผู้ที่มีประกันสังคนม ที่พึ่ งลงทะเบีย นไปนั้น ก็คือเรารักกันนั้นเอง แต่ทว่า กหล ายๆ คน ต้องบอกว่า บางทีบางท่า นเจอผลกระทบหนักมากจริง

ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไฟแน นซ์ ยิ้งถ้าเจ็ บป่ว ยขึ้น มา ยิ่งแล้ว เพราะต้องมีค่าย าค่ารัษ า ค่าอุปกรณ์ห มอจิปาถะ เพราะหมอ ขึ้นเองได้หม ดค่าต่างๆเหล่านี้

ซึ่งตร งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่ วยเหลือที่ต้องบอกว่ าดีมากๆเลยทีเดียว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวรัช ดา ธนาดิเรก รองโฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้โพส ต์ข้อความระบุว่า

กรมพั ฒนาฝีมื อแรงงาน ก ระทรวงแรงงาน ให้ยืม ดอ กเบี้ย 0% วงเงิ นรวม 30 ล้านบา ท จากกองทุนพัฒนา ฝีมื อแรงงานต่ อเนื่อง ให้ผู้ประก อบการใช้เป็นทุนในก ารฝึกอบรม พัฒนาทัก ษะ  หรือทดสอบมาตรฐ านฝีมือแร งงานของลู กจ้าง วงเงิ นกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน

สำหรั บผู้สนใจสามารถยื่นเรื่อง ได้ตั้งแ ต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมื อแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงง าน (สนพ.) ทั่วประเทศ

สำห รับผู้มีสิท ธิกู้ยื ม

1. ผู้ ด ำเนิ นการฝึก

2. ผู้ดำเนินการท ดสอบมาตรฐา นฝีมื อแรงงาน

3. ผู้ประก อบ กิจการ

คุณ สมบัติ

เป็นบุคคลธรร มด าหรือนิติบุคคลที่มีสัญช าติไทย

ไม่เป็นบุคคลล้ มละล าย

ไม่เป็นลูกหนี้ขอ งกองทุน

ขอบคุณข้อมูลจา ก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

ส อบถามเพิ่มเติม กองส่งเ สริมการพัฒ นาฝีมือแรงงาน โทร . 026436039 สายด่วน กระทรวง แรงงาน โทร. 1506 กด 4