มาตรการเราชนะ เปิดวิธีลงทะเบียน แบบไม่มี มือถือ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามแล ะต้องบอกก ว่า เป็นเรื่องร าวที่ดีจิงสำฟหรับม าตรกา รเราไม่ทิ้งกัน ตรงนี้เป็การช่ วยเหลือประชาช นอย่าทั่วถึง สำหลั บบคนไทย โดยล่าสุด ไม่มีสม าร์ทโฟนก็สามาร ถใช้ เราชนะ ได้ สุพั ฒนพงษ์ ระบุยื นยันต่ออีกว่า

ทางก ระทรวงพ ลังงานคิดละเอี ยดทุกเรื่องเพื่ อไม่ให้คนที่คว รจะได้รับการช่วยเห ลือตกหล่นไป เราได้ว างรูปแบบไว้แล้วว่าแ ม้จะไม่มีสม าร์ทโฟนก็สามา รถใช้ เรา ชนะ ได้

ทั้งนี้เมื่อ ดูจากผ ลสำรวจเ รื่องการใช้เทคโ นโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารใ นครัวเรือน พ.ศ. 2562 ขอ งสำนักงานสถิ ติแห่งชาติ ชี้ว่าประเ ทศไทยมีผู้ใช้โทรศั พท์มือถือ 56.7 ล้ านคน

คิดเป็นร้อ ยละ 89.6 ขอ งประชา กรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป และผู้ใช้โทรศั พท์มือถือแบ บสมาร์ทโฟน เข้าถึ งอินเทอร์เน็ตค่อนข้ างสูง คือ ร้อ ยละ 96.4

สำหรับป ระเด็ นนี้กลุ่มที่ไม่มีสม าร์ทโฟนส่วนให ญ่จะอยู่ใน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน ซึ่งไม่ต้องลงทะเ บียนเราชน ะ แต่จะได้ รับเงินโอนเ ข้า บัตรโดยตรง

คนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการแ ละไม่มีสมาร์ทโฟน เราก็ได้ประสา นงานกับธนาคารของรั ฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความส ะดวกให้คนก ลุ่มนี้ลงทะเบี ยนได้  ซึ่งได้รับการยื นยันมาแล้ วว่าทำได้”


สรุปได้ว่า หากใครที่ไม่มีส มาร์ทโฟน สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารของรั ฐ ซึ่งจะต้องรอติดต ามรายละเอียดเพิ่มเติ มอีกครั้ง เร็วๆ นี้

ทั้งนี้โครงการ เร าชนะ มีผู้ที่ต้องลงท ะเบียนใหม่ และไม่ต้องล งทะเบี ยนใหม่ โดยมีการดึ งเอาฐา นข้อมูลเดิ มมาใช้สำหรับก ารรับสิทธิเร าชนะ

กลุ่ มที่ไม่ต้องล งทะเบี ยนใหม่

1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) ได้แ ก่

1.1 กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีร ายได้กว่า 30,000 บา ท/ปี จากที่ได้รั บเงินในบัตรฯ 200 บา ท/เดือน) จะได้รับเงินรว มเป็นคนละ 3,300 บาท ต่อเดื อน

1.2 กลุ่มบัตรค น จน 3,610,436 คน (ที่มีรา ยได้ระหว่าง 30.000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จ ะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท ต่อเดื อน

ทั้งนี้จะได้รับเงินติดต่ อกัน 2 เดือน : โดยไม่ต้ องลงทะเบียนใหม่

2. กลุ่มค นละครึ่ง / เราเที่ยวด้ วยกัน สำเร็จ และผ่ านการยืน ยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และก ลุ่มที่ไม่มีข้อมู ลอยู่ในระบบฐานข้ อมูล จำนวน 1,736,197 คน ค นละ 3,500 บาท เดื อน

ซึ่งต้องคั ดกรองคุณส มบัติ ดังนี้

ไม่เป็นร าชการ พ นักงานรัฐวิส าหกิจ

ไม่เป็นผู้รั บบำนาญหรือเบี้ ยหวัดจ ากราชการ

ไม่อ ยู่ในระบ บประกั นสังคม มาตร า 33

มีเงินฝากรวมทุกบั ญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)

มีเงินได้พึงประเมิ นไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภ าษี 2562

เมื่อกรองคุณส มบัติผ่านแล้ว จะได้รับข้อคว ามให้กดรับสิทธิ โดยไม่ต้อ งลงทะเบียนใ หม่