วันนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเชี ยลต่างติดตาม และต้องบอกเลยว่า โค้งสุดท้ ายแล้ว ใครที่ทำเรื่อง ผ่านแล้วต รงนี้ขอแส ดงความยินดีด้ วย

วันที่ 26 มกร าคม 2564 เฟซบุ๊ก GSB Society ของธน าคารออมสิน ได้ปร ะกาศว่า วันนี้จะมีการเปิดให้กู้ ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐา นราก ตั้ง แต่เวลา 05.00 น. เป็ นต้นไป

โดยเป็นก ารให้กู้เ งินสูงสุด 50,000 บา ท ดอกเบี้ยแค่ 0.35% ต่อเดื อน หรือเดือนละ 175 บาท โ ดยจะเปิดให้กู้ยืมวันนี้เป็นวัน สุดท้าย หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ระยะเวลาชำระเงิน กู้สินเชื่อเสริม พลังฐานราก

  1. สูงสุดไม่เกิ น 3 ปี ระยะเวลาปล อดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นแล ะดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

2.  อัตราดอกเบี้ยร้อ ยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) สินเชื่อเสริ มพลังฐานราก


คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้าสินเชื่อข องธนาคาร หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อขอ งธนาคาร และปิดบัญชีมาแล้วไม่เ กิน 3 ปี

2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชี พอิสระ เช่น ผู้ประกอบ อาชี พค้าขาย

ผู้ประกอบอาชีพด้า นบริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กั บระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้า งหน่วยงานเอกชน  มีเงิ นเดือนประ จำ  อายุครบ 20 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป

และเมื่ อรวมอา ยุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงิน กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจ าก การแพร่ของ CV-19

5. เป็นผู้มีถิ่นที่ อยู่แน่นอนสามาร ถติดต่อได้

6. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธ นาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ป ระจำจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิ สาหกิจ

วิธีลงทะเบีย น สินเชื่อเสริมพลั งฐานราก ผ่าน MyMo

1. เข้าแอปพลิเ ค ชัน MyMo เลือกเมนู สมัครสิ นเชื่อเสริมพลัง ฐานรา ก และกด ปุ่มสมัคร

2. กรอกเลขหลั งบัตรประช าชน  และกดถัดไป

3.หน้าจอจ ะแสดงรายล ะเอียดการสมัคร ตรวจส อบให้ถูกต้อง กดถัดไ ปเพื่อดำเนินการต่อ

4.หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถข อสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลื อกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรว จสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

5. กดยอมรับข้อกำ หนดและเงื่อนไข กดยิ นยอมในการเปิดเผ ยข้อมูล และยืนยันอีกครั้ง

6. เมื่อได้รับ O TP ผ่านทางเบอร์โทร ศัพท์ที่ล งทะเบียนไว้ ให้ใส่รหั ส OTP และยืนยัน

7. หน้าจอจะแสดงรายล ะเอียดการยินย อมในการเปิดเ ผยข้อมูล เป็นอั นเสร็จสิ้น