ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อตัวใหม่ เสริมพลังรากฐาน รอบใหม่ 20,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซลชี ยลต่างติ ดตาม โดยตรงนี้ต้ อง บอกว่า สำห รับคน ที่กำลังมองห าวงเงินสักก้อนในช่วงแบบนี้ จะดีก ว่าไหมถ้า เป็นทางเลือ กสินเชื่อของธนาคารออมสิน ซึ่งรอบแลก ได้ ครบ สิทธิ์ไปแ ล้ว

โดยตรงนี้  สำหรับผู้ที่ลงทะเ บียนไม่ทันไม่ต้  องตกใจล่าสุด  มีโครง การ ที่จะเปิดใหม่รอบ 2 มาแล้ว

ออมสิน เปิดกู้สินเชื่ อตัวใหม่ เสริมพลังรา กฐาน รอบใหม่ 20,000 ดอ กเบี้ยต่ำ

ออม สิน เปิดกู้สิ นเชื่อตั วใหม่ เสริมพลังรากฐ าน รอบใหม่ 20,000 ดอกเบี้ยต่ำ

มาแล้ วข่าวดีสำห รับคนที่ยัง มีไปใช้จ่ายในชี วิตปร ะจำวัน หรือนำไป

หมุนใช้ นี้ วันนี้ทางธนาคา รออมสิน

เปิด สินเชื่อ ของ ธนาคารออ มสิน รอบใหม่

โดยวันนี้ ทางธนาคารออมสิน ได้มีการ ปรับหลักเกณ ฑ์กู้ สินเชื่อเสริมพลังฐ านราก

ให้คนเค ยกู้เมื่ อปี 2563 กู้ได้อี กรอบ วงเงินไ ม่เกิน 2 หมื่น เริ่ม 23

มกราคม 2564

 

ด้าน นายวิทัย รัตนาก ร ผู้อำนว ยก ารธนาคารออมสิน เปิดเผ ยถึง

สินเชื่อเสริม พลังฐานรา ก วงเงิน 10,000 ล้าน บาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท

ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแ อปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่น กู้เป็นจำ นวน มาก ผ่านไป  4 วัน ธนาคารอนุมั ติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 ราย

โดย ขณะนี้ยังคงได้รับค วามสนใจอยู่อย่างต่อเนื่ อง

ล่า สุด ธนาคารออมสินปรับหลั กเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อใหม่เป็น กรณีพิเศษ
สำหรับผู้ที่เคยกู้สิ นเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ เ มื่อปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีรา ยได้ประจำ หรือพ่อค้ า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชี พอิสระ

2. มีที่ อยู่อาศัยแน่น อน สามาร ถติด ต่อได้

3.  ได้รับผลกระทบจากcv- 19

 

5. ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากcd 19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถกู้เงินในครั้งนี้ได้อีก
การพิจารณาวงเงิน

6.  ให้สูงสุดรายละ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ ต้องไม่มีประวัติหนี้เสีย
อัตราดอกเบี้ย

7.  อัตรา 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
8. ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
การลงทะเบียน