เงื่อนไขรับเงิน 5000 เราเที่ยวด้วยกัน ต่อคน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้อ งบอกว่า ในส่วนของตรงนี้ เป็นโครงการ ทีส่งเสริมการท่องเที่ยวไ ด้ดีจริงๆ

ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเ ทศไทย (ททท.) อัพเดทข้อมูลโ ครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ล่าสุด คา ดว่าจะมีมาตรการ แจกเงินเที่ยว 5,000 บา ทต่อคน ในลักษณะช่วยค่าใช้จ่ ายส่วนต่างของการท่องเที่ยว

โดยจะสนับสนุนให้ผู้มีอ ายุ 55 ปีขึ้นไป ออกเดินทางท่องเที่ ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในป ระเทศ คาดว่าจ ะให้สิทธิจำนวน 1 ล้านคน ภายใต้กรอบวง เ งิน 5,000 ล้านบ าท

ไม่กี่วันที่ ผ่านมา นายยุทธ ศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ททท.ได้จัดทำรายละเอียด โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่จะ ขยายการใ ช้สิทธิ เ พิ่มเติม

จากเดิมที่จะครบกำ หนดการใช้สิทธิถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวม ถึงโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ที่มีการอัพเ ทความคืบหน้ าล่าสุด ดังนี้

1. แจกเงิ นเที่ยว (ช่วยค่าใช้จ่า ยส่วนต่าง) 5,000 บาทต่อคน

ททท. เต รียมเสนอรายล ะเอียดโครงก าร  เที่ยวไทยวัยเก๋า  เพิ่มเติม โดยล่าสุด 22 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ททท.อัพเดทข้อมูลว่า รั ฐบ าลจะช่ว ยค่าใช้จ่ายส่ วนต่าง 5,000 บาทต่อคน จำนวน  1 ล้านคน ในวงเ งิน 5,000 ล้า นบาท

โดยวงเ งินดังกล่าวนำมาจากงบป ระมาณของโครงก ารเราเที่ยวด้วยกันที่ยังเหลืออยู่ ค าดว่าจะนำเข้าเสนอสำนัก งานสภาพัฒน าการเศ รษฐกิจและสังค มแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ไ ด้ในช่วงสัปดาห์นี้

เบร กโครงการ ‘เ ที่ยวไทยวัยเก๋า’ สั่ง ททท.ทำร ายละเอียดให้ชัดเจน

2. ผู้ที่ จะได้สิท ธิ 5,000 บาท มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สำหรับเงื่อนไขหลัก ๆ ที่รัฐจะนำ มาพิจารณาเลือกผู้ที่มี สิท ธิ ในโครงการเที่ยวไท ยวัยเก๋า ได้แก่

ต้องมี สัญชาติไทย

ต้องเป็นผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

ต้องออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว

3. โครงการนี้ยังไม่นำเข้า ครม. ต้องเสนอสภาพัฒน์ก่อน

ในส่วน ของโครงการ “เที่ยว ไทยวัยเก๋า” ขณะนี้ยังไม่มีการนำมาตรก ารนี้เข้าเ สนอที่ประชุม ครม. เพราะยังต้องผ่านความเห็นชอบของสภาพั ฒน์ก่อน

อีกทั้งในส่ว นของข้อเสนอเอกชน ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องการลดต้นทุนต่างๆ ใ นภาคธุรกิจท่องเที่ยว ก็มีความคืบหน้าแ ล้วเช่นกัน ดังนี้

การลดค่าใช้จ่า ยคงที่ เช่น ค่าน้ำ-ค่าไฟ : ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากสำนักง านส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลา งและขนาดย่อม (สสว.) แล้ว คาดว่าน่าจะมีการ อ อกมาตรการม าช่วยเหลือ ค่าใช้ จ่ายคงที่ในเร็วๆ นี้

การช่วยจ่ายค่ าจ้างแรงงานคนละครึ่ง (โค-เพย์) ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน : ตอนนี้ข้อเสนอทั้งหม ดได้ส่งไปยังกระท รวงการคลังแล้ว คาดว่ าจ ะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นในเร็วๆ นี้เช่นกัน

4. เสนอขอ วั คซีนcv ฉี ดให้ผู้ป ระกอบการและแรงงานท่ องเที่ยว

ด้าน นายพิพั ฒน์ รัชกิจประการ รั ฐม นตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ระบุว่า หลังจากไทยมีวัคซีนแล้ว สถ าน การณ์ภาคการท่องเที่ ยวไทยน่ าจะมีทิศทางดีขึ้น

โดยทางก ระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เสน อขอวัคซีนcv จำนวน 5 หมื่นโดส เ พื่อฉี ดให้ผู้ประก อบการและแรงงานท่องเที่ยวโดยเ ฉพาะ เป็นจำนวน 5 หมื่นคน

โดยวางแผนจะเริ่มฉี ดวัคซีนในจังหวัดท่อ งเที่ยวนำร่อง ได้แก่ เชียง ใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และสุ ราษฎร์ธานี (ในพื้นที่สมุย พังงา เกาะเต่า) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ร องรับนักท่องเที่ยวต่ างชาติเป็นหลักในสัดส่วนที่สูง

5. ขออนุมัติ Area Quarantine ในโรงแ รมขอ งแหล่งท่ องเที่ยว

กระทรวงการท่อง เที่ยวฯ ได้มีข้อเสนอต่อที่ประชุม ศบค. เกี่ยวกับการขออนุมัติการจั ดทำแอเรียควอรันทีน (Area Quarantine) หรือโรงแ รมที่เข้าเป็น สถานที่กักตัวของรั ฐ

ในรูปแบบที่ให้นักท่ องเที่ ยวสามารถ ออกนอกห้องพักได้ แต่ไม่สามา รถออกนอ กโรงแรมได้ เป็นจำนวน 14 วัน โดยเบื้องต้นคาดว่าผลจะออกมาตา มที่เสนอไม่ยากนัก