เตรียมยื่น ปลดล๊อก ร้านอาหาร ศุกษ์นี้

ในส่วนของสถานการร์รอบนี้นั้น ต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นได้รับผลกระทบกัน เยอะ ซึ่งในส่วนของตรงนี้การอยู่ที่บ้านนนั้นถือได้ว่า้ช่วยชาติได้เยอะ

ทัั้งนี้ในส่วนของระยะเวลาที่กักตัวนั้นต้องบอกว่า ตอนนี้ ในช่วงสถานการณ์นั้นถือว่าเบาบางลง ซึงในส่วนของตรงนี้ต้องถือว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ

ล่าสุด เป็นอีกหที่สำนักงานปลัดกระท รวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังผู้แทนสมาคมภัตตาคารไทยและอีก 8 สมาคม เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกร ะทรวงสาธารณสุข

เพื่อยื่นข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารให้เปิดบริการได้ หลังสถานการณ์CV มีแนวโน้มดีขึ้น ว่า

กระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อเสนอ มอบให้กรมควบคุมโรคและก รมอนามัยจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ โดยหลักการจะต้องมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย 3 ส่วน ได้แก่

1.) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เสี่ยงต่อการกระจาย เช่น เว้นระยะห่าง ไม่แออัด อากาศถ่ายเทได้ดี

2.) พนักงานต้องปลอด โดยการได้รับ วัคซีน ครบ 2 เ ข็ ม หรือหากไม่ได้หรือยังได้ไม่ครบ 2 เ ข็ ม ต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 3-7 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองในการให้บริการลูกค้า

3.) ลูกค้าต้องปลอดอาทิ แสดงหลักฐานการ ฉีดวัค ซี น, ผู้ที่เคยติดต้องหายแล้ว 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน  มีผลตรวจ ATK รับรองว่าไม่ติดหรือมีการตรวจก่อนเข้าใช้บริการ

จากการพูดคุยกับตัวแทน ทั้งสมาคมภัตตาคารไทยและตัวแทนร้านอาหาร ยินดีให้ความร่วมมือ และส่วนหนึ่งก็ได้ดำเนินการเข้มในมาตรการป้องกันCVเป็นอย่างดี ทั้งภายในร้านอาหาร พนักงาน คนปรุงอาหาร และตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนด เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างยั่งยืนและผู้รับบริการมีความปลอดภัย

โดยระยะแรกจะเน้นในร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศ และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระจายได้ง่าย โดยจะนำรายละเอียดหลักการเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564