เฮ พรุ่งนี้เงินสดเข้าแล้ว 10,000 กดได้พร้อมกันทั้งประเทศ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเชียลต่างติกดตามและต้อง บอกว่าในส่วน ของหลังสถาณการณ์ รอบ 2 ที่ผ่านมา

ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนภาครัฐหรือเอกชน แม้กร ะทั้งเชิงพาณิชย์ ได้ รับในส่วนของผลกระ ทบกันทั่วหน้า

นายจุรินทร์-ลักษณวิศิษฏ์

เตรียมเฮได้เลย

ยินดีด้วยนะคะ

โ พสต์ดั งกล่าว

โพ สต์ดังกล่า ว

โพ สต์ดัง กล่าว

โพสต์ ดังกล่าว

ยืนยันจากธกส. วันหยุดก็มี การโอ นนะครับ  ส่วนวันโอนแตกต่างกั นเล็กน้อยในแต่ ละสาขา

บางสาขาโอน 26,27,28ก.พ. ให้เช็คสาขาของตนเองอีกร อบ

ขอบ คุณ เราชนะ