กรุงไทยใจดี ให้กู้ได้ทุกอาชีพ 100,000 ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสถ าบันการ เงินแนวหน้า 1ใน16 สถาบันก ารเงินแห่งประเท ศไทย คงไม่มีใ ครไม่รู้จัก ธน าคารกรุงไทยแน่ นอน

ซึ่งตรงนี้ สำหรับช่วงสถานการณ์แบ บนี้ สำหรับคนที่กำลังมอ งหาวงเงินสักก้อน เพื่ อใว้ใช้จ่าย หือต่อยอ ดในธุรกิจ ต่างๆ ใน ช่วงเวลาสนี้ต รงนี้จะดีการ ใหม่ถ้าวงเงินนั้ น เป็น สินเชื่ อของธนาคาร กรุงไทย เพื่อลดความเสี่ยง เงิ นในบันชี ของท่าน

ล่าสุด สำหรับผู้ที่สนใ จกู้ยืมเงิน สินเชื่อ กรุงไทย S mart Money เป็นสินเ ชื่อวงเงินสูง กู้ง่า ย ไม่ต้องค้ำปร ะกัน ปล่อ ยสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ เเต่ไม่เ กิน 1 ล้านบาท

โดยสาม ารคยื่นขอสินเชื่อได้เเล้ว ตั้งเเต่วั นนี้เป็นต้นไป กู้ง่ ายโดยไม่ต้องมีหลักค้ำปร ะกัน หรือ คนค้ำป ระกัน จุดเด่นขอ งสินเชื่อนี้คือ คนที่ไม่ได้เปิดบัญชีเงินเดือน กั บธนาคาร กรุงไทย สาม ารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้ โดยไม่จำเป็ นต้องมีบั ญชีเงินฝาก กรุงไท ย ก็สมัครไ ด้

สินเชื่อ ก รุงไทย Smart Money ปล่ อยให้กู้ยืมได้ สูงสุดถึง 1,00 0,000 บาท แต่ถ้าต้ อง การกู้ที่ 10 0,000 บาท ก็ส ามารถทำ ได้

ที่สำคัญ สามา รถผ่อนชำร ะเงินคืน ให้กับทาง ธนาคาร ได้แ บบสบายๆ สูงสุด 5 ปี ย อดการผ่อน ชำระเ งินคืน จะตกเพี ยง เดือนละ 2,761 บาท อัตร าดอกเบี้ย อยู่ที่ 22% แล ะยังมีอัต ราดอกเบี้ยแบบพิเ ศษ 15% อีกด้ วย ยอ ดการผ่อน ชำระ จ ะตกเพียงเดือ นละ 2,378 บาท

 

จุดเด่น สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money

  1. ให้วงเงิ นสูงสุดที่ 5 เท่า ข องรายได้ ต่อเดือน สูง สุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2. ไม่มีการรับเงินเดือนผ่านบั ญชีกรุงไทย ก็สมัครได้
  3. ต้องมีร ายได้ขั้นต่ำ 30,000 บ าท ขึ้นไป
  4. กู้ง่าย ไม่ต้ องใช้หลักประกัน และ บุ คคลค้ำประกัน


คุณสมบัติ ผู้สมัครขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

  1. บุคค ลทั่วไป ที่มีรา ยได้ 30,000 บาท
  2. มีอายุก ารทำงาน ที่ไม่น้อยไ ปกว่า 1 ปี
  3. เจ้าของร้านค้า รายย่อย ทั่วไ ป ต้องมีรายได้ต่อเดื อน 30,000 บาท และ เปิดร้า น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ไม่มี ประวัติเสียด้านกา รเงิน ไม่มีห นี้สินใดๆ

1. สำเนา บั ตร ประ จำตั ว ประชา ชน 1 ชุด
2. สำเน า  ทะเบียน บ้ าน 1 ชุด
3. บัตร ป ระจำตัว การเป็นพ นักงาน กรณีที่มี
4. ต้นฉบับ หนังสือ รับรองร ายได้/สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐ านอื่นๆ ที่แสดงรายได้ ที่เชื่ อถือได้
5. Statement
– บุคค ลที่มี รายได้ปร ะจำ ให้ใช้ Statem ent 3 เดื อนล่าสุด
– เจ้าของร้ านค้า ทั่วไป ให้ใช้ Statem ent การดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้ นไป หรือ สำเนา ห นังสือการจดท ะเบียน หรือ สำเนา ทะเบีย นการค้า
ท่านที่สนใจ สมัครขอสินเชื่อ และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เวปไ ซต์ ธนาค ารกรุงไทย

โดยสำ หรับใครที่มีข้อสงสั ย ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม/แจ้งข้อร้อ งเรีย น สามารถเข้าไปดูรายล ะเอียดเพิ่มเติมไ ด้ที่ K rungthai.com หรือเบ อร์โทร Call C enter โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไท ยทุกสาข