เช็กกันให้ไว เรื่องเราชนะ 7,000ต่อเพิ่มเป็น 6 เดือน คลังตอบชัดเจนแล้ว

สำหรับมีข้อเรียกร้ องอย ากให้ ทางกระทร วงการคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าชนะ เป็น 6 เดือน ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเร าชนะเป็นโครงการเยี ยวย าสำหรับ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv ในรอบใ หม่นะครับ ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดื อดร้ อนนะครับไ ม่ว่าจะเป็นลู กจ้ างนายจ้ างต่ างๆร้ านค้าร้ านข ายนะ จนทางกระทร วงการคลังหรือทางหน่ วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชน ผ่อนคล ายในสภาวะที่บ างท่านก็ตกงานกัน

ก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกร ะแ สอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ เรียกร้ องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเร าชนะเป็น 6 เดือน ว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสี ยงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี ก็เห็นว่าน่ าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าชนะ 6 เดือน แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิ นสดแทน อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเชียลต่ างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่ากา รกระทร วงการคลัง ก็ได้ออกมาตอ บแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิ นคนละ 7,000 บ าทร าว 30-35 ล้านคน นายอาคม เผยถึงมา ตรการ เร าชนะ ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บ าทโดย ยืน ยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งยืนยั นไ ม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เนื่องจากงบประมาณไ ม่เพียงพอ เร าแยกไ ม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพ ร่กร ะจาย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไ มได้รับผ ลกระทบ

แต่มันมีผลกร ะทบทางอ้อม มาตรกา รนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาช นทั่วไป อย่ างไรก็ตา เร าก็มีเก ณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุด เช่น บ างกลุ่มอาจจะมีระบบเงิ นเดือนอยู่แล้วที่รองรั บความเดือดร้ อน ต รงนี้ เช่น ขรก รั ฐวิสาหกิจ และแร งงานในระบบ ที่ล งทะเบี ยนกับประกันสังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว