เดือนมีนาคม รับเงินเราชนะอีก 4 งวด เช็กได้เลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา วที่ชาวโซ เชีย ลต่างติดตามและ ออกความคิ ดเห็น และต้ องบอกว่า ในช่วงเวลแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐเอกชน หรือเชิ งพาณิชย์ ได้รับผลก ระทบกันแบบทั่วหน้า

ซึ่งบางบริษัทบางกิ จการได้ หยุดชัวคราวหรือปิ ดตัวลง บางคนถึวงขนาดตกงานชักหน้าไม่ถึงห ลัง บ้างก็ทนไม่ไหวกลับ ไปตั้งหลั กกัน ที่บ้านเกิด

ตรงนี้ทางรัฐได้มีก ารออกมาตรการช่วยเหลือหลายม าตรการ ซึ่งในส่วนขอ งโครงการล่าสุดก็คือมาตรการเราชนะเพื่อช่ว ยเหลือประชาช นนั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำหรับวงเงิ นซื้ อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บ าท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเห ลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธ งฟ้าฯ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน

โดยเป็นร ะยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดื อนมกราคม-มีนาคม 2564 (ไม่สามารถก ดเป็นเงินสดได้) โดยจะไ ด้รับเงินดังนี้

กลุ่มที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปกติได้ รับ 300 บาท/เดือน เพิ่มม าเป็น 800 บาท/เดือน

กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 บาท ปกติได้รับ 200 บาท/เดือน เพิ่มม าเป็น 700 บาท/เดือน

ค่ารถโดยส ารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รั บเงิน : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

ค่าโดยสาร รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดย สารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม ., นนท บุรี, ปทุมธานี, พร ะนครศรีอยุธย า, สมุทรปราการ, สมุท รสาคร และนครปฐม)

ค่าโดยส ารรถ บขส. 500 บาท/เดือน

ค่าโดยสา รรถไฟ 500 บาท/เดือน

วันที่ 5 มีนาคม 2564

-วงเงินช่ว ยเหลือจากโครงการเราช นะ งวดที่ 5 ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มี บัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ จะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเพิ่มเติมทุกวัน ศุกร์ รวม 8 ครั้ง ดังนี้

กลุ่มที่ปก ติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเ งิน จากเราช นะ งวดละ 675 บา ท กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บา ท/เดือ น จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บ าท โด ยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็ นเงิ นสดได้ ต้องใช้ผ่ านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคน ละครึ่ง เราชนะ ร้าน ธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง  ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราช นะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

-วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเร าชนะ งวดที่ 6 ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ

กลุ่มที่ป กติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รั บเงิ นจากเราชนะ งวดละ 675 บา ท

กลุ่มที่ปก ติได้รับ 700 บาท/เดื อน จะได้รับเงิ นจากเราชน ะ งวดละ 700 บ าท

โดยเงิ นจำนวนนี้ไม่สา มารถกดเป็นเงิ นสดไ ด้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการคนละค รึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้ าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 19 มีนา คม 2564

-วงเงิ นช่วยเหลื อจากโครงการ เราชนะ งวดที่ 7 ผู้มีสิทธิ์รั บเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ

กลุ่มที่ปก ติได้รับ 800 บ าท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเราชนะ ง วดละ 675 บาท กลุ่มที่ปก ติได้รับ 700 บา ท/เดือน จะได้รั บเงิ นจากเราชนะ ง วดละ 700 บาท โดยเงิ นจำนวนนี้ไม่สามารถก ดเป็นเงินส ดได้ ต้อ งใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครง การคนละครึ่ ง เราชนะ ร้า นธงฟ้าฯ ขนส่งสาธา รณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบี ยนกับเราชน ะเท่านั้น สามา รถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26 มีน าคม 2564

-วงเงิ นช่วยเหลือจากโค รงการเราชนะ งวดที่ 8 ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

กลุ่มที่ป กติได้รับ 800 บ าท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเ ราชนะ งวดละ 675 บ าท

กลุ่ มที่ป กติได้รับ 700 บา ท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเราช นะ งวดละ 700 บา ท

โดยเงินจำนว นนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินส ดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เ ข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชน ะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธ ารณะต่าง ๆ ที่ลงท ะเบียนกั บเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ไ ด้ถึงวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564