เช็กสิทธิ์ก่อนหมดเขต เงินอุดหนุนเด็ก รัฐมอบ 43,200 ตลอดโครงการ

กระแสข่าวยังได้รับคว ามสนใจจากประช าชนทั่วทุกระแหงสำหรับ เงินอุดหนุนเด็ กของทางภ าครัฐ ที่ผู้ปกครองหรือพ่ อแม่ ต่างให้คว ามสนใจ

โดยเด็ก อ ายุตั้งแต่ 0-6 ขวบ ส่ วนใหญ่ ทางพม. หรือ กระทร วงพัฒนาสังคม และคว ามมั่นคงของมนุษย์ คัดเลื อกให้อยู่ในกลุ่มเปราะบ างนั้น

จะสามารถรับสิทธิที่ท างรัฐบ าลจะให้การช่ วยเหลือเด็ ก ได้รายได้ 2 ช่องทางด้วยกัน

  1. เงินช่ วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูเด็กทารก โดยบิดา มารด ามีฐานะยา กจน
  2. เงินสงเคร าะห์บุตร โดยบิดา มารดา มีป ระกันสั งคม

โดยสองโค รงการนี้ รั ฐได้มอบงินอุดหนุน จำนวน 600 บาท ต่ อเดือน สิ้ นสุดเมื่อเด็กอายุ 6 ปีบริบู รณ์ โดยให้ไม่เ กิน 43,200 ต่ อคน ต่อโคร งการ

ซึ่ งหากมีก ารลงรับสิทธิ์ ทั้ง 2 รูปแบบ ก็จะไ ด้รวมกันทั้งหม ด 1,200 บาท ต่ อเดือน

แต่ห ากว่า คร อบครัวใด มีบุตร 4 คน จะรับสิทธิจากฝั่ งพ่อ 3 คน และ 1 คน จ ะรับสิทธิจากฝั่งแม่ ในก ารรับเงินอุดหนุนนี้

***เมื่ อลูกจากไป หรื อทำการยกลูกให้คนอื่น ตา มกฎหม าย / รวมถึงลูกอายุครบ 6 ขวบ ถื อว่าหมดสิ ทธิ์รับเงินโด ยเด็ดขาด

*** เงินอุดหนุนจ ะถือว่ าหมดสิทธิ์ หา กสิ้นสุดปร ะกันสังคม

สาม ารถติดต่ อรับสิทธิได้ ที่

  1. โค รงก ารเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิด ติดต่อ
  • เ ทศบ าล
  • เขต
  • อ.บ.ต.

2. โค รงก ารเงินสงเคร าะห์บุตร

  • ฝ่า ยบุคคลปร ะจำบริ ษัท
  • สำนักง านปร ะกันสั งคม

ก็ถือเป็นข่า วดีของประช าชนผู้มีสิทธิสำหรับเงินอุดหนุนเด็ กที่ทางรัฐบา ลยังคงดำเนินง านอย่างต่อเนื่อง