เปิด 4 กลุ่ม อด ไม่ได้รับเงิน 7000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตาม ซึ่งในช่วง สถา ณการ แบบ นี้ ส่งผลกร ะทบกับหลายค นทั้งประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลได้ออกม าตรการ เพื่อช่วยเห ลือประชาชน

โดยล่าสุดนี้ที่กำลัง จะเกิดขึ้นก็คือโครงการเราชนะ ต้องบอกได้ว่า ดีมากเลยครับ ช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียว

แต่ว่าก็มีบ างกลุ่มที่มีสวัสดิการ อยู่แล้ว หรือไม่ได้อยู่ใ นเกณฑ์ ตรงนี้ ก็จะไม่ได้รั บสิทธิ์เข้าร่วมมาตรก าร ซึ่ง กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธในโครงการ เราชนะ มีใ ครบ้าง ทั้งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลา ในการลงทะเบี ยนเข้าร่วม  ตามมาช มกันเลย

4 กลุ่มที่ไม่ได้ เราชนะ

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม มาตรา 33

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้แก่

1.1 กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท ต่อเดือน

1.2 กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้จะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน : โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่


2. กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้ วยกัน สำเร็จ เปิดใช้บริการแอพฯ เป๋าตังค์ และผ่านการยื นยันตัวตน ภ ายในวันที่ 27 ม.ค.2564 เท่านั้น

ซึ่งจากข้อมูล กระทร วงการคลัง ระบุว่า ระบบต้ องคัดกร องคุณสมบัติ ดังนี้

ไม่เป็นราชการ พนั กงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นผู้รั บบำนาญห รือเบี้ยหวัดจากรา ชการ

ไม่อยู่ในระบบป ระกันสัง คม มาต รา 33

มีเงินได้พึ งประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ใน ปีภาษี 2562

มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิ น 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)

เมื่อกรองคุณส มบัติผ่านแล้ว จะได้รับข้อค วามให้กดรับสิ ทธิ โดยไม่ต้องล งทะเบียนใหม่

แ ละ 3 กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมู ลอยู่ในระบบฐานข้อมูลข องรัฐ จำนวน 1.7 ล้านคน

ห าบเร่ แผงรอย

อ าชีพอิสระ

เก ษตกร

ผู้อยู่ในระบ บประกันสังคม มาต รา 39 และมาต รา 40

ผู้มีเงินฝากร วมทุกบั ญชีไม่เกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)

ผู้ที่มีเ งินได้พึงประเมิ นไม่เกิน 300,000 บาท ในปี ภาษี 2562

ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรั บสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ จะต้องลงทะเบีย นผ่านแพลตฟ อร์ม www.เราช นะ.com ในวั นที่ 29 ม กราคม – 12 กุมภ าพันธ์ 2564