จังหวัดนี้มาอีกแล้ว สั่งเลื่อนการสอน

ในส่วนของช่วงนี้นั้นต้องบอกว่าอย่าเพิ่ง ใว้ใจ กัยสถานการณ์ที่ดีขึ้นยังไงใส่งแมกส์ กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือและเว้นระยะกันด้วย ล่าสุด ประกาศคณะกรรมการติคต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๔๑)

เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัตการเรียนการสอนตามที่คณะกรรมการติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙๔ กันยายน ๒๕’๖๔ ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/

ทุกสังกัด งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการติดต่อจังหวัดเขียงใหม่

ครั้งที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่

ยังคงพบผู้ติดเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ ติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์กเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจ

ออกคำสั่ง แล้วแจ้งให้คณะกรรมการติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบในโอกาสแรก จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัดที่ได้รับอนุญาตให้จัด การเรียนการสอนจากคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ ของให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตังกล่าวพิจารณาชะลอการใช้ อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔”