นายก อบจ.ปทุมฯ เล็งซื้อ ซิโนฟาร์ม ให้คนในจังหวัด

<pนายก อบจ.ปทุมฯ จ่อซื้ อวั คซี นซิโ นฟา ร์ม ฉี ดฟรีให้คนในจังหวัดอย่างน้อย 500,000 คน เชื่อแพงแต่คุ้มค่าต่อชีวิตพี่น้องประชาชน วันที่ 28 พ.ค.2564 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกฯ อบจ.ปทุมธานี เปิดเผยหลัง เข้าฟังการแถลงกรณีแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวั คซี นทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ ระหว่างราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับวั คซี นซิโ นฟา ร์ม 1 ล้านโดส เดือนมิ.ย.นี้ ว่า ปทุมธานีมีผู้ติ ดเชื้ อมากติ ดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ และเป็นพื้นที่สีแดง

 

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่าเนื่องจากการแ พร่ระบ าดทั่วประเทศ 3,000 คนต่อวันไม่ใช่เรื่องปกติ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีติดอยู่ 1 ใน 5 ของพื้นที่สีแดง ต้องรีบดำเนินการหาวัคซี นมา ฉี ดให้คนปทุมธานี วันนี้จึงมาฟังเองในการแถลงข่าว ซึ่งซิ โนฟ าร์มตัวนี้เป็นอย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อพี่น้องชาวปทุมธานี ถ้าเป็นไปได้จะขอจองก่อนและนำข้อมูลไปราคาอาจสูง แต่คุ้มค่าต่อชีวิตพี่น้องประชาชน เมื่อมีการคุยราคาได้รายละเอียดเสร็จก็ขอเปิดประชุมสภา เพื่อต้องการฉี ดให้คนปทุมธานีอย่างน้อย 500,000 คน พร้อมตั้งงบประมาณและคุยกับสถาบันราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ พร้อมนำรายละเอียดเข้าสภ าเพื่อขออนุมั ติ

 

เมื่อสภาอนุมัติ ทาง อบจ.ก็โอนเงินเข้าสถาบันราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ แล้วให้ทางสถาบันวางแผนกำหนดเลยว่า 1 ล้านโดสจะนำไปฉีดที่ไหนบ้าง ก็ให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีสบายใจได้เลยว่างบประมาณในการซื้อวั คซี นนั้น โอนเข้าสถาบันโดยตรง เรื่องนี้ช้าไม่ได้ซึ่งคนปทุมธา นีแต่ละวันมีการติดเชื้ อมากขึ้นแต่ละวั นเนื่องยอดแต่ละวันยังไม่ลด ซึ่ งเงินสะสมที่จะนำมาใช้ต้องหารือตามระเบีย บท้องถิ่น ถ้าติดระเบี ยบที่มหา ดไทย ก็จะทำหนังสือเพื่ อขออนุมัติ เพราะถือว่าเป็ นภาวะสงคร าม ถ้ามัวเดินตาม ไวรัสไม่ทั นแน่ต้องป้ องกันไว้ดีที่สุด