เปิดชัด เราชนะ ซื้ออะไรได้บ้าง หลังยืนยัน ไม่แจกเป็นเงินสด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา วที่ชาวโซเชียล ต่างติดจตาม และต้ องบอกว่า ในช่วงสถาณการแบ บนี้ สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบ cd 19 ช่ วยเหลือได้หลา ยอย่างจริง

โดยตรงนี้รั ฐบาลได้ออก มาต รการหลายอย่าง เพื่อเยียวย า ให้กับป ระชาชนโดยล่า สุดคือโค รงการ เราสชนะ ที่ได้ ทำการเริ่ ม ลงทะเบีย นไปเมื่ อช่วง 6 โม งเช้านี้ สำ หรั บ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต รงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้ วย

จากกรณีข องมาตรกา ร เราชนะ ที่รัฐ บาลจะมีการจ่าย เงินเยียวย าจากสถานกา รณ์ โ ดยเป็นการแจกเงิน 3,500 บาท ทั้ งหมด 2 เดือ นตั้งแต่เดือนกุมภ าพันธ์ – มีนาคม

แต่จะไม่มีก ารจ่ายเป็นเงินสด ทำใ ห้เกิดคำถามจากประชาชนว่าเงินก้ อนดังกล่าว สาม ารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และใช้ง านอย่างไร

สำหรั บเงินเยียว ย า 3,500 บาทที่จ ะได้รับนั้น ไม่สา มารถเบิ กออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สาม ารถนำไปใช้จ่ายได้ ดังนี้

ชำระค่ าสินค้า เครื่องดื่ ม และอาหาร

ชำระค่าโดยสารรถจักรย านยนต์สาธารณะ ร ถยนต์รับจ้างบรรทุกค นโดยสารไม่เ กิน 7 คน (TAXI – METER) และรถตู้โดย สารประจำทางที่จ ดทะเบียนถูกต้องตามกฎหม าย

ชำระค่าบริการต่างๆ

สินค้า ที่ไม่สามารถใ ช้จ่ายผ่านระบบเร าชนะ มีดังนี้

สลากกิ นแบ่งรั ฐบาล

เค รื่องดื่มแอ ล

สามารถใช้จ่ ายเงิน ไทยชนะ ได้ตั้งแต่ เดือน กุมภาพั นธ์ – สิ้นเดือนพฤษ ภาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รั บสิทธิ์เงินเยีย วย าโครงการเราชนะ จะได้ยกเว้นเงิน ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา