เปิดลงทะเบียนแล้วสินเชื่อธนาคาร ออมสิน ประชาชนให้กู้ฉุกเฉินดำรงชีพ 50,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโ ซเชีย ลต่างติ ดตามแล ะต้องบอกว่า ในช่ว cv 19 นี้ได้รับผลกระทบกันหมดเกือบทั้งประเทศจริงๆ

ซึ่งสำหรับผู้ที่มองหาวงเงินสักก้อน เพื่อที่มา ประคับประคอ งหรือมุนเวียนในช่ วงนี้ ทั้งค่า ใช้จ่ายส่วนตัวหรือ ในธุรกิจ เพื่อต่อยอด ต รงนี้จะดีกว่าไหม   ถ้ าเกิดว่าวงเงินนั้นเป็นสินเชื่อข องทางธนาคารออ มสิน ที่มีดอ กเบี้ยที่ถูกรวมไปถึงการอนุมัตรพ ร้อมใช้จ่ายที่ไวและรวดเร็ว

โดย สินเชื่อตั วนี้มี จุดเด่น
เงินทุ หรือเงิน ทุนห มุนเวียนในการประกอบอาชี พ หรือเป็นค่าใช้ จ่ายที่จำเป็นต่อการดำ รงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนับ สนุนให้ป ระช าชนประก อบอาชีพ  หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สิน เชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการห มุนเวียนในการใช้จ่าย และชำระหนี้ต่า งๆ

  1. เพื่อเป็นเ งินทุน

2. เป็นเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชี พ

3. เป็นค่าใช้จ่า ยที่จำเป็นต่อการดำรงชี พ

4. ชำระห นี้สินอื่ นๆ


5.ต้องไม่นำไปปิ ดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธน าคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ใน ครั้งนี้ ไปลงทุนในสลา กออมสินแ ล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

 รายละเอียดสินเชื่อ
จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ได้ต ามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกิ นรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครง การธนาคารประชาชนทุกประเภทกับ จำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรม สัญญา ต้อง ไม่เกิน 200,000  บา ทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอ กเบี้ยและอัตราด อกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามปร ะกาศกำหนด

การชำระคืนเงินกู้
ระยะเวลาก ารชำระคืนเงิ นกู้
1. เงินกู้ระยะ สั้น ให้มีการทบทวน วงเงินทุกปี

2. เงินกู้ระยะย าว
2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้ กู้ไ ด้ไม่เกิ น 3 ปี (36 งวด)

2.2 วงเงินกู้ตั้ งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไ ม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

2.3 วงเงินกู้ตั้ งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไ ม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

2.4 หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงิ นกู้เกินกว่าระยะเ วลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลั กประกันการกู้เ งินดังนี้

2.5 หลักทรั พย์ค้ำประกั นเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิ น 8 ปี (96 งวด)

2.6 หลั กประกันทางธุร กิจเต็มวงเงิน ให้ กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)


วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้
​ชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยเป็นงวดร ายเดือน
การคำน วณชำระหนี้แบบอั ตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
ทั้งนี้ กรณีชำระเ งินงวดตามปกติเกินกว่าค รึ่งหนึ่งของสัญญา สา มารถชำระ คืนทั้ งจำนวนเพื่ อนำไปคำนว ณวงเงินกู้ใหม่ได้

รายละเอี ยดการสมัคร
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีคุณส มบัติอ ย่างใดอย่างหนึ่งดั งนี้

2. เป็นผู้ประกอบก ารรายย่อย เช่น ผู้ประกอ บอาชีพค้าขาย บริกา ร และ ผลิตสินค้าอุปโภ คบริโภ คเพื่อจำหน่าย

3. เป็นผู้มีร ายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหา ร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่ วยงานราชการ รั ฐ วิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเ งินเดือนประจำ

4. เป็นผู้ที่ยังไ ม่ได้ประกอบอาชี พใดๆ ที่มีความตั้งใ จจะประกอบอาชี พอิสระรายย่อย

5. เป็นบุคคลธร รมดา สัญชาติไทย มีอา ยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แ ละเมื่อรวมอ ายุผู้กู้กับร ะยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในก รณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริ บูรณ์ ต้องให้ผู้ปกค รองจัดทำหนังสือให้ความยินยอ มในการจัดทำนิติกร รมสัญญา


6. เป็นผู้มีถิ่ นที่อยู่แน่น อน สามารถติดต่อได้

7. มีสถา นที่ประกอบอาชี พ/ที่อยู่อาศั ยแน่นอน

8. เปิดบั ญชีเงินฝากประเ ภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่ นขอกู้เงิน

9. ไม่เป็นลูกจ้ าง พนักงาน ผู้บริหา ร หรือกรรมการข องธนาคารออมสิน

10. ต้องไม่ เป็นผู้กู้สินเชื่ อพัฒนาองค์ก รชุมชน (รายบุคคล) อเนก ประสงค์

หลักประกันเงินกู้
สามารถใช้หลักประกัน ประเ ภทหนึ่งประเ ภทใด ดังนี้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกั น ผู้ค้ำประกันต้อ งมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แล ะเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระ ยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้อ งไม่เกิน 60 ปี

2.เป็นผู้มี ถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามาร ถติดต่อได้

3.ไม่เป็นพ นักงานธนา คารออมสิน

4.ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญ ญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้ว ต้องไม่เกิน 200,000 บาท


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) วงเงินกู้ไม่ เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ ความเชื่อถือ หรือเป็ นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

(2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

(2.2) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนล ะ 20,000 บา ทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคล อื่นที่ยิน ยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้ แก่ อสังหาริมท รัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้อ งชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานต ามความ จำเป็น และมี ทางสาธารณป ระโยชน์ซึ่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักปร ะกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของห ลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ 

1. หนังสือรับรอ ง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเป ลี่ยนมือได้ ให้รั บเป็นหลักประกันไ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็ นหลักประกัน

2. ยานพาหนะที่ใช้ในกา รประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกิ นร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรว มอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับ ตัวรถ และไม่เกินรา คาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราค าใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคา ประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว