เช็กเลย ทุนเสมอภาค ให้ 3,000 ช่วยเหลือการศึกษา อนุบาลถึง ม.3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่าง ติดตามและออกความคิดเห็นกันอย่างมากมาย และต้องบอกว่า เด็กคืออนาคตของช าติ แบบนี้ถูกต้องครับ

ล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภ าคทางการศึกษ า (กสศ.) ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บา ทต่อคน

โดย แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บ าท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บา ท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล ถึง ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะคัดกรองคุณสมบัติดังนี้

1 ประเมินจาก ร ายได้เฉลี่ยสมาชิก ครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน

2 มีภาระพึ่ งพิง เช่น คนพิกา ร ผู้สูงอายุ

3 สภาพ ย านพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้ าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครั วเรือน เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน หากพบเห็นเด็ กยากจนเสี่ยงจะ ต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรั บความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษ า โท รศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ดร.รัชดา ธนาดิเรก