กรุงไทย เปย์ดะ ให้ยืม 1000000 บาท ผ่านมือถือ

สำหรับในสวนช่วงนี้ถือได้ว่าสถานการณ์เศรษกิจต่างๆของประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งเป็นลำดับ ซึ่งแนนนอนว่าจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้นทำให้หลายหลายๆคนได้รับผลกระทบในหลายๆด้านในเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายกันอย่างมาก ซึ่งในตอนนี้ได้ว่าเลยอีกครั้งสำหรับ ปี 2565 สำหรับการลงทุน และหมุนเวียจับจ่าใช้สอย  ซึงสำรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก่อน ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับ สินเชื่อ เปย์ดะ ของธหนาคารกรุงไทย 1 ใน5 ธนาคารยอดนิยมของคนไทย

วงเงิน และลําดับการตัดชําระหนี้ 

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ ที่ลูกหนี้ค้างชําระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชําระยอดหนี้ที่ค้างชําระ นานรองลงมา ตามลําดับ ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีเงินทดรองจ่ายในงวด การชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลําดับแรก รวมทั้งหากลูกหนี้มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบี้ย โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ตามข้อ 1 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

กู้ได้ง่ายๆ ผ่าน แอป Krungthai NEXT

สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ (ขึ้นอยู่กับระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร)

ขั้นตอนการสมัครผ่านมือถือสามรถเช็กรายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/th/content/personal/loan/personal-loan/525/registration

 

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปีกรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี (โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้นไปโดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้องหลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวนจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ
เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด /365 วัน

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.comหรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา