พรุ่งนี้มีเงินเข้าทีเดียว 4 เด้ง

ความสนใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามตรงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของสถานการในช่วงนี้ไม่ว่าใครหลายๆคนต่างได้รับความเดือดร้อนกันแบบทั่วหน้า

ซึ่งทั้งนี้ต่างได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใข้จ่ายภายในครอบครัว

ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้อออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลายนนาทีนี้มาตรการ โดยในส่วนในส่วนของวินาทันี้นั้นต้องบอกแเลยว่าช่วยได้เยอะจริง

จากกรณีที คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถื อบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เจำนวน 13.9 ล้านคน เพื่อรับสิทธิเงินเยีย วยาจาก cv ระลอกเดือนเมษายนเพิ่มเติม นอกเหนือจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคมนั้น กรมบัญชีกลาง ในสังกัดกร ะทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินเยียวย าประจำเดือนสิงหาคม 2564 และ เงินเยียวย าช่วยเหลือ cv ดังนี้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 64 ใช้ได้ 7 รายการ

วันที่ 1 สิงหาคม

รายการที่ 1

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารั ฐเท่านั้น

คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรั บผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ต้ องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่ส บทมเดือนถัดไป

รายการที่ 2

เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวั สดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิ ทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน

 

อย่าลืมใช้เงิน

อย่าลืมใช้เงิน

รายการที่ 3

เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน

รายการที่ 4

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

วันที่ 18 สิงหาคม

รายการที่ 5

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

เงื่อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

รายการที่ 6

ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท

การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

วันที่22 สิงหาคม

รายการที่ 7

เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิกา ร 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ กร มบัญชีกลาง ก ระทรวงการคลัง โอนเงินวันแรกให้ผู้ถือบัตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564