เข้า 2 เด้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2564

เรี ยกได้ว่าช่วงนี้ทั้งโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น ต้องบอกว่าวินาทีนี้มในส่วนของมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลนั้น ช่วยเหลือได้หลายคนเลยทีเดียว ทั้งนี้ในส่วน ของบัตรสวั สดิการของรั ฐนั้นสามารถช่วยได้หลายอย่าง ในตอนนี้สำหรั บผู้ที่มีรายได้น้อนนั้น ถือได้ว่า ช่วยได้หลายอย่างจริงๆ

ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจนเดือนกันย ายน 2564 จะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง ซึ่งแต่ละสิทธิจะมีการโอนเงินเข้าบัตร ที่แตกต่างกันไป โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครั ฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อ ยทั่วประเทศ ในแต่ละเดือนจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ทั้งวงเงินสำหรับซื้ อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม รวมถึงมาตรการอื่นๆ ทั้งส่วนลดค่าน้ำป ระปา ค่าไฟฟ้า และการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำห รับผู้พิก ารที่ถือบัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

เดือนกันย ายนนี้ ผู้ถือบัตร 13.9 ล้านคน วันที่ 1 ก.ย.รับสองเด้ง สามารถใช้ได้ 7 รายการ ดังนี้ วันที่ 1 กันย ายน 2564

เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารั ฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

เงินเพิ่มกำลังซื้อ เงินเยียวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิก ารทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

– เงินเช่วยเหลื อค่าเดินท างรถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้) รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บาทต่อเดือน

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

วันที่ 15 กันยายน 2564

– เงินคืนภาษี 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาท จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท

วันที่ 18 กันยายน 2564

ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้ า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟ รีตามมาตรการปัจจุบัน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 กันยายน 2564

เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กร มบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ